Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá 2015-2016

Trang:1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LAN

 


Số: 62/QĐ-MNNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Gò vấp, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LAN

                                                    

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng giáo dục và Đào tạo Quận Gò vấp;                                               

Xét đề nghị của Phòng giáo dục và đào tạo Quận Gò vấp;                                              

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường mầm non Ngọc Lan gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ triển khai công tác tự đánh giá Trường mầm non Ngọc Lan theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- PhòngGD&ĐT (để b/c);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Kim Chi

DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo Quyết định số 62/QĐ-MNNL  ngày 29 tháng 10 năm 2015

của Hiệu trưởng Trường mầm non Ngọc Lan)

 

 


TT TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Kim Chi

Hiệu trưởng

Bí thư Chi bộ

Chủ tịch hội đồng

2

Phùng Thị Duyên

Phó Hiệu trưởng

Phó Bí thư Chi bộ

Phó Chủ tịch hội đồng

3

Hồ Thị Ngọc Ngân

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch hội đồng

4

Nguyễn Thị Xuân Phượng

Chủ tịch Công đoàn

Ủy viên hội đồng

5

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Bí thư Chi đoàn

Ủy viên hội đồng

6

Lưu Gia Linh

Văn thư

Thư ký hội đồng

7

Nguyễn Kim Anh

Tổ trưởng

chuyên môn khối

19 – 36 tháng

Ủy viên hội đồng

8

Nguyễn Thị Mai Phương

Tổ trưởng

chuyên môn khối

3 – 4 tuổi

Ủy viên hội đồng

9

Vũ Đình Uyên Phượng

Tổ trưởng

chuyên môn khối

4 – 5 tuổi

Ủy viên hội đồng

10

Phan Thị Bích Liễu

Tổ trưởng

chuyên môn khối

5 – 6 tuổi

Ủy viên hội đồng

11

Trần Tăng Hải

Tổ trưởng tổ văn phòng

Ủy viên hội đồng