Công văn đăng ký đánh giá ngoài năm học 2015-2016

Trang:1

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/MNNL

Gò Vấp, ngày 23 tháng 11 năm 2015

ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Kính gửi:  - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp

- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. Trường mầm non Ngọc Lan đăng ký đánh giá ngoài với kết quả tự đánh giá như sau:

- Số lượng và tỉ lệ % các chỉ số đạt: 79/87 tỉ lệ 90,8%

- Số lượng và tỉ lệ % các chỉ số không đạt: 08/87 tỷ lệ 9,2%

- Số lượng và tỉ lệ % các tiêu chí đạt: 25/29 tỷ lệ 86,2%

- Số lượng và tỉ lệ % các tiêu chí không đạt: 04/29 tỷ lệ 13,7 %

- Cụ thể các nội dung không đạt:

+ Tiêu chuẩn 2, tiêu chí 3, chỉ số b: số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quận thấp.

+ Tiêu chuẩn 3, tiêu chí 1, chỉ số a: Diện tích đất so với trẻ chưa đạt theo quy định.

+ Tiêu chuẩn 3, tiêu chí 4, chỉ số a,b,c: Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật không có.

+ Tiêu chuẩn 3, tiêu chí 5, chỉ số a,b,c: Khối phòng hành chính quản trị chưa bảo đảm đủ diện tích theo quy định.

- Cấp độ đánh giá mà cơ sở giáo dục đạt được: cấp độ 1

Thông tin chi tiết về trường:

- Tên trường: Mầm non Ngọc Lan

Địa chỉ: 3/25 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp

Điện thoại: (08)38947278

E-mail: mn_ngoclan16a@yahoo.com.vn

Website: ngoclan-gv.e-school.edu.vn

- Họ và tên Hiệu trưởng: Trần Kim Chi

Điện thoại di động: 0985356391

E-mail cá nhân: trankimchi79@yahoo.com

- Họ và tên Phó Hiệu trưởng: Phùng Thị Duyên

Điện thoại di động: 0982356803

E-mail cá nhân: ptduyen10@yahoo.com.vn

- Họ và tên Phó Hiệu trưởng: Hồ Thị Ngọc Ngân

Điện thoại di động: 0943339478

E-mail cá nhân: bahuyen113@gmail.com

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu.

  Trần Kim Chi